ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ένας αριθμός μαθητών σε κάθε σχολική τάξη αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες σχετικά με την σχολική μάθηση. Οι δυσκολίες αυτές που είναι εμφανείς στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζουν σημαντικά την μάθηση, την επίδοση και την συμπεριφορά και δεν εκδηλώνονται με τον ίδιο τρόπο στα παιδιά (Τζιβινίκου, 2015). Αλλά τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες. Πρόκειται για έναν γενικό όρο που αναφέρεται σε μία ετερογενή ομάδα διαταραχών που φανερώνονται μέσω δυσκολιών στην πρόσληψη μάθησης και συγκεκριμένα στην ακουστική αντίληψη, την ομιλία, την ανάγνωση, την γραφή, στον συλλογισμό και στις μαθησιακές δεξιότητες (Ηammill,1990). Αυτές διακρίνονται σε Ειδικές και Γενικές δυσκολίες.

Στις γενικές δυσκολίες το παιδί παρουσιάζει μία καθυστέρηση στην πρόσκτηση γνώσης που οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες όπως νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακά προβλήματα, ψυχοκινητική καθυστέρηση,συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς  ή και εξωγενείς όπως πολιτισμική καθυστέρηση, ανεπαρκής διδασκαλία.

Αντίθετα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιλαμβάνονται η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσγραφία, η δυσορθογραφία, η δυσαριθμησία όπου οι δυσκολίες αυτές είναι εγγενείς αλλά τα παιδιά δεν παρουσιάζουν νοητικά, ψυχοκινητικά, συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα στην ανάπτυξή τους, ωστόσο δεν μπορούν να επωφεληθούν από την τυπική σχολική διδασκαλία και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα διάφορα μαθησιακά-γνωστικά επιτεύγματα (Μπόντη, 2013).

Η σωστή και έγκυρη διάγνωση γίνεται από εξειδικευμένο ειδικό παιδαγωγό που μέσα από πιστοποιημένα τεστ όπως το Αθηνά Τεστ ή και άτυπα αξιολογικά τεστ, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διορθωτικής αγωγής. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιούμε έναν εναλλακτικό τρόπο για την διευκόλυνση της επεξεργασίας πληροφοριών που το δυσκολεύουν. Ενώ απαραίτητη κρίνεται  και η διδασκαλία τεχνικών που το βοηθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην  ενίσχυση των δυνατών σημείων για την βελτίωση της ψυχολογίας και αυτο-εικόνας του παιδιού.